Delprosjektet besto av ca. 5 km veg, derav ca. 2,4 km er tunnel. I tillegg kom påkobling til tilgrensende veger. I prosjektet lå også en utbedring av Bromstadveien mellom krysset med Haakon den VII’s gate og krysset med Gartneriveien. I tillegg ble det gjort nødvendige miljøtiltak på det avlastede vegnettet.

Målsetningen med delprosjektet var å:

  • Etablere ny hovedinnfartsåre fra øst som skal avlaste dagens gatenett, boligområder og bystruktur i Østbyen
  • Skaffe god tilgjengelighet, framkommelighet og regularitet for alle trafikantgrupper
  • Redusere antall trafikkulykker, barrierevirkninger og utrygghetsfølelse
  • Gi mulighet for miljømessig opprustning av de aktuelle bydelene samt tilrettelegge for mer ønsket arealbruk/byutvikling
  • Gi mulighet for ombygging/gjenskaping av eksisterende Innherredsveien/Mellomveien som hovedgater for handel og kollektivtransport.

Tunnelen ble utformet som firefelts veg med to separate løp. Tunnelinnslaget er kommet der vegen krysser under jernbanen ved Nedre Elvehavn holdeplass og kommer ut i krysset Innherredsveien - Bromstadveien.