Statens vegvesen skal utarbeide detaljreguleringsplan for bygging av innfartsparkering og kryssutbedring av Patterødkrysset. Tiltaket vil omfatte bygging av innfartsparkering, løsning for gående og syklende som skal bevege seg gjennom området, oppgradering av bussholdeplasser slik at de blir tilgjengelige for alle og mindre tiltak for å redusere forsinkelser for trafikk gjennom kryssområdet.

Planavgrensning E6 Patterødkrysset