Reguleringsplaner med vedtak og grunnlagsmaterialer er gruppert etter kommune og etter tematiske planhefter.

Statens vegvesen sendte komplett forslag til reguleringsplan til behandling i kommunene i oktober 2015.

Kommunene overtok ved førstegangsbehandling av reguleringsplanen ansvaret for reguleringsplanens innhold og prosess.

Nye Veier AS er tiltakshaver for vegprosjektet E6 Ranheim–Værnes.

Planstrekning i Trondheim kommune:

Reguleringsplan E6 Reppe–Væretunnelen

Planstrekning i Malvik kommune:

Reguleringsplan E6 Væretunnelen–Helltunnelen med Muruvik

Planstrekning i Stjørdal kommune:

Reguleringsplan E6 Helltunnelen–Værneskrysset

Spørsmål?

Spørsmål til fagdokumentene for planarbeidet og prosessen videre fram til bygging av tiltaket kan rettes til: