Ved Jonsten i Råde møtes flere veger med høy trafikk, E6, rv. 110 og fv. 118, og området anses derfor som et passende sted å etablere en innfartsparkering for biler og sykler for å øke samkjøring og bruk av kollektivtrafikken. Som del av prosjektet vil det også vurderes bedre tilrettelegging for kollektivholdeplassene.

Prosjektet er omtalt i handlingsprogram for riksveger 2018–23. Prosjektet er oppført med bevilgning for byggestart i løpet av 2023. Det må tas forbehold om finansiering og prioritering inn i neste handlingsprogramperiode.