Det er generell stor trafikk, høy tungtrafikkandel, samt dårlig standard på vegen i det aktuelle området i dag. Det er derfor et stort behov for å bygge ny E6 på strekningen.