Prosjektet stod ferdig i desember 2020. Bare asfaltering av lokalvegen og gang- og sykkelvegen under brua gjenstår, og istandsetting av området under brua. Det skal gjøres våren 2021.

Dette er bygd 

  • Ca. 600 meter ny lokalveg (erstatning for tidligere Verkensbakkein som endte i trafikkfarlig kryss rett nord for brua) 
  • Ny bru med tilhørende justering av veglinje 
  • Ny gang- og sykkelveg under brua for å sikre trygg kryssing av E6
  • Nytt overvannssystem som skal håndtere alt vann i lukket system så grunnvannskilden ikke blir påvirket ved ulykker etc.

Ny bru

  • Lengde 42 meter
  • Bredde 15 meter (inkl. 10 meter kjørebane, 3,5 meter gang- og sykkelveg)

Byggherre 

  • Statens vegvesen

Entreprenør 

  • Stian Brenden Maskinservice AS, med underentreprenør Christie & Opsahl på bruarbeider