Sentrumsområdet er etter hvert blitt sterkt miljøbelastet. Etableringen av to kjøpesentre har endret trafikkmønsteret i byen og Narvik kommune står over for store utfordringer med flere nyetableringer.

I tillegg er Narvik i dag landsdelens viktigste knutepunkt for godsdistribusjon på vei.

Mer en tunnel

Prosjektet omfatter i hovedsak bygging av tunnel, men i tillegg vil det vil settes i gang tiltak i Narvik sentrum. I samarbeid med Narvik kommune vil Statens vegvesen bidra med miljøtiltak i og rundt Kongens gate. Tiltakene skal prioritere gående og syklende, samt kollektivtrafikken.

Byggingen av tunnelen fører til at det blir gjort inngrep i Valhallaparken, og det legges stor vekt på finne gode løsninger for dette.

Samarbeid

For å samordne interessene har Statens vegvesen, sammen med Jernbaneverket og Narvik kommune, utarbeidet et forslag til en kommunedelplan og konsekvensutredning for valg av tunneltrasé til E6 Sjømannskirka – Ornes med valg av tilknytninger til det lokale veg-/gatenett i Narvik sentrum.

Reguleringsplanen godkjent

Statens vegvesen har i samarbeid med Narvik kommune utarbeidet detaljreguleringsplan «E6 Narviktunnelen og Kongens gate Narvik». Denne ble godkjent 15. desember 2016.