I sørenden åpnet to felt i november 2019. På denne delen gjenstår å bygge ferdig de to siste feltene på deler av strekningen og å legge det siste laget med asfalt til våren.

Soknedalskrysset er i stor grad ferdig. Å bygge avkjøringsrampe fra nord gjenstår. Fra Soknedalskrysset i retning tunnelen pågår vegbygging for fullt. Også nord for Soknedalstunnelen pågår vegbygging.

Elektroarbeid i Soknedalstunnelen

Elektroarbeidene utføres av E6 Elektro, som er et arbeidsfellesskap bestående av flere lokale elektrobedrifter og et regionalt og et nasjonalt firma. Det er et omfattende arbeid med montering og installering. Mye teknisk utstyr skal inn i tunnelen, blant annet LED-belysning, ventilasjonsvifter, SOS-skap, AID-overvåking (automatisk hendelsesdeteksjon med kamera), høytaleranlegg for nødmeldinger, digitale skilt, flere typer sensorer, nødnett/mobil og tilhørende kabling fra fire tekniske bygg.

- Elektroarbeidene i tunnelen startet opp i desember og skal pågå hele vinteren og våren. Etter at alt arbeidet er ferdig, skal vi gjennomføre en omfattende fullskalatest av alle systemer for å sikre god driftsstabilitet. Vi planlegger å starte testing i løpet av mai og utover. Elektroarbeidet med installasjon har så langt gått bra og etter planen, sier Johnsen.

Tunnelløp nummer to i Soknedalstunnelen

Høsten 2019 inngikk Nye veier og Statens vegvesen en avtale om å forberede et framtidig tunnelløp nummer to i Soknedalstunnelen. Det har vært gunstig å utføre dette arbeidet mens fylkesvegen over tunnelportalene har vært midlertidig lagt om.

Den siste tida er forskjæringa og om lag 15 meter av tunnelløpet sprengt ut. Arbeidet med å støpe tunnelportalen er i gang.

Når arbeidet med tunnelløpet er ferdig, blir lokalvegen (fv. 6566) lagt tilbake i sin opprinnelige trase over tunnelportalene. Det skal også bygges gang- og sykkelveg på strekningen, samt legges kommunale vann- og avløpsledninger.

Les mer om tunnelløp nummer to

Godt i gang med Hovsbrua

Arbeidet med å bygge den nye Hovsbrua i Soknedal sentrum er også godt i gang.

- Det er altså ikke lenger noen tvil om at den gamle brua erstattes av ei ny bru. Dette er et resultat av at prosjektet er styrt på en god måte, slik at vi har midler også til ei flott ny bru. Etter at en fikk omregulert slik at brua kommer litt oppstrøms den gamle, oppnår vi også et bedre kryss med lokalvegene, og trafikken kan gå som normalt på gammelbrua helt til den nye står klar til bruk, sier Johnsen. 

På sørsida av elva er bygging av landkaret kommet et godt stykke. På nordsida er området klargjort for bygging av landkar.

- Hovedentreprenør AF har frist på seg til å gjøre ferdig brua i mai 2021, men vi håper og tror at den kan være ferdig i løpet av året. Spesielt myke trafikanter vil få god nytte og bedre sikkerhet med den nye brua, sier Johnsen.

Når nybrua er ferdig, vil dagens bru bli revet.

Mer informasjon om Hovsbrua