Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 3-7 har Statens vegvesen i samarbeid med Nordreisa kommune utarbeidet forslag til detaljreguleringsplaner for:

  • E6 Langslett–Sørkjosen (Reisafjellet)
  • Massedeponi og massetak ved Langslett

Hensikten med planarbeidene er å legge til rette for bygging av ny E6 med bedre framkommelighet enn dagens E6 som går over Reisafjellet.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 sendes planforslagene på høring og legges ut til offentlig ettersyn i perioden 19. mars – 7. mai på følgende steder:

  • Nordreisa kommune, servicekontoret, 9151 Storslett
  • Statens vegvesen, Storslett trafikkstasjon, 9151 Storslett
  • Planforslaget finnes også på: www.nordreisa.kommune.no

Høringsmyndigheter og berørte grunneiere blir varslet pr. brev.

Åpent møte

Det holdes åpent orienteringsmøte 18. april 2012 kl. 1800–2000 på Reisafjord hotell.

Merknader

Frist for å komme med eventuelle merknader til planforslagene er 7. mai 2012. Merknader må være skriftlige og sendes til Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403, 8002 Bodø, eller e-post: firmapost-nord@vegvesen.no

Eventuelle spørsmål kan rettes til Bjørn Tore Olsen, tlf. 755 52827 eller e-post: bjorn.tore.olsen@vegvesen.no