Hensikten med reguleringsplanarbeidet er å etablere en permanent og trafikksikker gate for gående og syklende.

Det legges opp til en åpen dialog med berørte parter gjennom hele planprosessen. En foreløpig oversikt over milepæler for denne planprosessen:

Foreløpig milepælsplan
MilepælerMåned 
Varslet planoppstart September 2019
Åpent møte10. oktober  2019
Reguleringsplan til offentlig ettersynFra mai til 1. september 2020
Planvedtak i Lillehammer kommune26. november 2020

 

Storgata nord LillehammerStorgata i Lillehammer, 2019. Foto: Eirik Trøften Aas

Storgata er en del av hovedtrasé for sykkel fra sør til nord i Lillehammer. Gata er også en del av alternativ rute for E6 og har dermed også en funksjon som gjennomkjøringsveg for syklister. Prosjektet skal bidra til endret transportmiddelfordeling ved å legge til rette for at flere skal gå og sykle i Lillehammer. Permanent løsning skal bli mer attraktiv og trafikksikker for sykling hele året.

Dagens løsning for syklister er sykkelfelter på begge sider av gaten. Dette var i sin tid opprettet som et prøveprosjekt sammen med enveisregulering for kjøretøy. Det har skjedd flere ulykker på strekningen med sykkel involvert. Konfliktene oppstår som oftest i kryss og mellom syklende og parkerte biler. For å øke trafikksikkerheten skal de ulike trafikantgruppene skilles mellom Nordre gate og Gudbrandsdalsvegen. Mellom Tomtegata og Nordre gate skal ulike alternativer vurderes. med en slik løsning se vi for oss en bedre tilrettelegging for vinterdrift på strekningen.

Tiltaket inngår i handlingsprogrammet for riksveger 2018-2021(23).