Kartutsnittet viser varslet planområde, det vil si område reguleringsplanarbeidet vil foregå innenfor.

Planavgrensning storgatanord Lillehammer

Nye gang- og sykkelløsninger vil i hovedsak bygges innenfor eksisterende gateareal, men planområdet er trukket noe inn på noen tilliggende eiendommer for å løse tilpasninger mellom vegarealet og eiendommene. Normalt vil det endelige forslaget til reguleringsplan ha en noe mindre utstrekning enn varslet planområde. Prosjektet strekker seg fra Gudbrandsdalsvegen fram til Tomtegata, men strekningen Tomtegata–Gamlevegen er tatt med fordi løsningsvalg kan gi bindinger for denne strekningen. 

Ikke krav om konsekvensutredning

I samråd med Lillehammer kommune er det vurdert at planen ikke er utredningspliktig etter forskrift om konsekvensutredning (§§ 6-10). Virkningene av planforslaget vil imidlertid bli belyst i planbeskrivelsen.

Grunnerverv og innmålinger

I utgangspunktet skal prosjektet gjennomføres innenfor eksisterende gateareal. Tilpasninger mellom gata og hver enkelt eiendom samt behov i byggefasen kan likevel kreve erverv av grunn.

Arbeidet med grunnerverv starter normalt når reguleringsplanen er godkjent. Det er reguleringsplanen som gir hjemmel for å gjennomføre grunnerverv. Informasjon om grunnerverv finner du på siden "Avståelse av eiendom"

I forbindelse med planleggingen kan det bli aktuelt med innmålinger og registreringer av vegen og sideterrenget. Dette kan også være aktuelt på private eiendommer tilliggende vegen, eget varsel vil da bli sendt grunneier. Private kabler/ledninger/rør Vi trenger å få oversikt over alle kabler, ledninger, rør og andre installasjoner i grunnen i prosjektområdet. Dette er viktig å vite om under planleggingen og ikke minst bygging. Vi innhenter kart på alle registrerte elementer, men hvis det er private installasjoner i grunnen oppfordrer vi grunneiere til å sende dokumentasjonen til oss eller ta med på åpent møte.

Åpent møte

Det blir et åpent møte torsdag 10. oktober klokken 18:00-20:00 i Statens vegvesen sine lokaler i Industrigata 1, Lillehammer. På møtet vil prosjektet bli presentert og det vil bli anledning til å ta opp spørsmål og problemstillinger.

Innspill

Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til planarbeidet innen 1. november 2019. Send det skriftlig til firmapost-ost@vegvesen.no, eller til Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer. Merk forsendelsen «19/91924».

Kontakt

Har du spørsmål, kan du også kontakte:

  • Planleggingsleder Arild Sundt på e-post arild.sundt@vegvesen.no eller telefon 24 05 83 36.
  • Saksbehandler i Lillehammer kommune er Kasia Szary-Skadell telefon 61 10 52 59.

Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Planen blir utarbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-3.