Reguleringsplan for gang- og sykkelvegen ble vedtatt 7.5.2014. Strekningen er ca. 1400 meter lang og planlegges tiltak på begge sider av vegbanen. Parsellen omhandler også 2 kanaliserte T-kryss.

Oppstart av byggeplan etappe 1 Ryenkrysset – Simensbråteveien er desember 2017. Fortauet på strekningen blir oppgradert til sykkelvei med fortau slik at syklende og gående skilles. Det blir også anlagt en rabatt mot kjørebanen for bil. Strekninger er på ca. 550 meter.

Planlagt byggestart er vår 2019.