Statens vegvesen er i gang med byggearbeidene av etappe 1 av strekningen Ryenkrysset-Konowsgate, parsell Ryenkrysset til gangbro over Enebakkveien. Byggestart august 2020. Ferdigstillelse våren 2021.