Statens vegvesen godt i gang med prosjektering av byggeplan for 1. etappe av Ryenkrysset–Konowsgate. Strekningen det er dreier seg om er i Enebakkveien fra Ryenkrysset til gangbroa over Enebakkveien.

Dagens fortau på høyre side av Enebakkveien (retning mot sentrum) skal oppgraderes til sykkelvei med fortau med en rabatt mellom kjørevei. Sykkelvei på 3 meter og fortau på 2 meter og strekningen er på ca 500 meter. Dagens busslomme Ryen holdeplass retning mot sentrum i Enebakkveien skal gjøres om til kantstopp for å kunne skille fotgjengere og syklister i bakkant av lehuset.

Byggestart er sommer 2020 for 1. etappe.