Teksten fortsetter under kartet

OversiktsbildeOversiktsbilde

På begge sidene av Kattemsdalen er det påvist sammenhengende og mektige områder med
kvikkleire. For å oppnå tilfredsstillende sikkerhet mot utglidninger i området skal det
utføres omfattende terrengtiltak, som medfører nedplanering av sideskråninger og oppfylling i dalbunnen.

Bekken Søra skal legges om og erosjonssikres, og i tillegg settes i stand slik bekkens opprinnelige biologiske mangfold kommer tilbake.

Orienterende omfang:

 • Cirka 4000 meter ny asfaltert gang og sykkelveg
 • Cirka 4000 meter ny bekk, Søra- og Heggstadbekken
 • Cirka 4000 meter Pumpe spillvannsledning, MeTroVann
 • Cirka 300 000 m3 masseflytting til fylling i dalen og heving av bekken Søra
 • Justering, sideforflytting eller heving av eksisterende fylkesveg
 • Avlaste områder for å gi områdestabilitet
 • Bygging av dammer, fisketerskler og heving av grunnvannsnivå i hele dalen
 • Bygge ny rundkjøring i det gamle Klettkrysset

Fremdrift:

 • Reguleringsplan vedtatt 6. desember 2012
 • Byggekontrakt signert med BL entreprenør 20. august 2013
 • Anleggsstart i månedsskifte september/oktober 2013
 • Anlegget ble åpnet 11. november 2015

Byggeleder:
Knut Inge Edvardsen
Mobilnummer: 94789393
E-post: knut.edvardsen@vegvesen.no