E6 Rosten bru blått lys foto Svein SæterbøFoto: Svein Sæterbø

Prosjektet skal gi bedre framkommelighet og trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. For eksempel vil syklister og gående som kommer fra Heimdal få kortere vei til Tillerbyen. Et annet mål med prosjektet er bedre miljø og mindre støyplager i områder inntil E6 og andre hovedveger parallelt med E6. Se kartillustrasjon over prosjektet.   Se kart over hvor kollektivfeltet er plassert.

Dette ble bygget

  • 1,3 km E6 er bygget om fra to til firefelts veg. Vegen har midtdeler med rekkverk og planskilte kryss.
  • Ny gang- og sykkelbru over E6 ved XXL.
  • Tillerkrysset (nytt toplanskryss ved Sentervegen) med to rundkjøringer og tilhørende gang- og sykkelveger. Tilstøtende veger er tilpasset krysset.
  • Tilrettelegging for tverrforbindelse øst/vest gjennom Tillerkrysset (bygges i et senere byggetrinn).
  • Gang- og sykkelveg langs John Aaes veg opp mot City syd. Vegen tar imot gående og syklende som på et senere tidspunkt vil komme fra ny gang- og sykkelbru over Bjørndalen (eget prosjekt i Miljøpakken, gang og sykkelveger i John Aaes veg bygges i et senere byggetrinn)
  • Kollektivfelt fra Formo bru til Bjørndalsbrua
  • Vann- og avløpsledninger i John Aas veg, Østre Rosten og Ivar Lykkes veg