Ny gang- og sykkelveg mellom Sentervegen og Tonstad er markert med rosa i kartet.Ny gang- og sykkelveg mellom Sentervegen og Tonstad er markert med rosa i kartet.

Hensikt:

Målet er å få et sammenhengende gang- og sykkelnett fra sentrum til Tiller uten kryssing av sterkt trafikkerte veger. I sør blir den nye sykkelvegen med fortau knyttet sammen med sykkelbrua over E6 fra Vintervegen til XXL som sto ferdig i november 2013. Brua binder sammen Vestre Rosten med Østre Rosten. I nord blir den koblet til eksisterende gang- og sykkelveger rundt Tonstadkrysset. 

Dette er en del av prosjektet E6 Jaktøien - Tonstad.

Dette skal bygges:

 • 850 meter sykkelveg med fortau
 • 200 m lang bru over Sentervegen
 • 60 meter bru over John Aas veg
 • 40 meter bru over nordgående rampe fra John Aas veg mot E6
 • Omlegging av vann og avløp
 • Tilhørende kabel og ledningsarbeid
 • Belysning og grøntanlegg

Framdrift:

 • Reguleringsplan vedtatt 21.02.2013
 • Byggekontrakt signert med PEAB dato 10.06.2014
 • Anleggsstart juli 2014
 • Planlagt åpning juni 2015

Kostnad:

Kontraktssum 35 millioner kroner

Byggeleder:

Svein Selliseth
Mobilnummer: 91730967
Epost: svein.selliseth@vegvesen.no