Teksten fortsetter under kartet 

  

Oversiktskart E6 Jaktøyen-Sentervegen -Oversiktskart E6 Jaktøyen-Sentervegen -

Se også klikkbart prosjektkart.

En stor flaskehals på E6 blir eliminert og det blir bedre forhold for kollektivtrafikk og gang- og sykkeltrafikk. Den nordligste strekningen, Sentervegen – Tonstad, ble åpnet for trafikk høsten 2013. Den sørligste strekningen skal bygges 2016-2019. Prosjektet er et prioritert prosjekt innenfor Miljøpakke Trondheim.

Fra Jaktøyen til Sandmoen følges i hovedsak dagens vegtrase. På den første delen vil det bli bygd parallell lokalveg, og opp til Sandmoen blir stigningen slakket ut fra 7 til 6 pst. Fra Sandmoen til Sentervegen flyttes E6 litt østover.

Hva bygger vi:

  • 8 km firefelts veg med planskilte kryss
  • Planskilte kryss på Klett og på Hårstad (nytt kryss ved forbrenningsanlegget)
  • Ombygging av dagens planskilte kryss på Sandmoen
  • Ny jernbanebru over E6
  • Viltovergang nord for jernbanebrua
  • Parallell lokalveg på sørligste del
  • Tilbud til gående og syklende blir langs fv. 900 Heimdalsvegen

Spesielle utfordringer:

I området ved Klett er det store kvikkleireforekomster og det er behov for kalk/sement-stabilisering. For å forbedre områdestabiliteten er det nødvendig å heve og legge om bekken Søra.

Fremdrift:

  • Reguleringsplan vedtatt 12. desember 2013. Se Planer og dokumenter
  • Anleggsstart våren 2016 
  • Anlegget skal være ferdig i 2019