Framdrift

Forslag til reguleringsplan er på høring med frist for innspill 20. januar 2016.

Tidspunkt for byggestart er ikke avklart.

Beskrivelse av vegtraséen

Planlagt ny E6 følger trase for eksisterende E6 med utretting av svinger og nødvendig parallelt vegnett for gående, syklende og lokal trafikk. Ny E6 skal heves i forhold til eksisterende E6, slik at den blir liggende over nivået for 200-års flom. Det skal planlegges nytt planskilt kryss ved Hovin (Foss) med parkeringsplasser og holdeplasser i tilknytning til krysset. Se kart nederst på siden.

Video av den foreslåtte traseen.

Mål for prosjektet

  • Økt trafikksikkerhet
  • Redusert reisetid og bedre framkommelighet
  • Legge til rette for overføring av lokal trafikk fra dagens E6 til ny E6 for å redusere ulykkesrisikoen og miljøulemper
  • Legge til rette for overføring av lokal persontrafikk til kollektivtransport
  • Legge til rette for god nærings- og samfunnsutvikling og forutsigbar arealbruk

Dagens situasjon

Dagens E6 er en tofelts veg som stedvis har nedsatt fartsgrense. Midtrekkverk mangler. Vegen er ulykkesbelastet og oppfyller ikke dagens krav til vegstandard for riksvegnettet.

Gjennomsnittlig trafikkmengde per døgn (årsdøgntrafikk – ÅDT) på strekningen varierer fra 7030 sør for krysset ved Hovin og 8470 nord for krysset (tall fra 2012).