Framdrift

Reguleringsplan for E6 Korporalsbrua-Prestteigen (Støren) ble lagt ut på høring 13. juni 2016.

Planprogram for Garli-Prestteigen (Støren) og kart over planområdet finner du her.

Tidspunkt for byggestart er ikke avklart.

Beskrivelse av vegtraséen

Reguleringa av strekningen tar utgangspunkt i dagens veg og utvider denne med midtdeler og forbikjøringsstrekninger. Vegtraseen på strekningen ble utbedret i perioden 2003–2005 og har på mange partier en god kurvatur. På den sørligste delen av strekningen er det fremdeles partier med en smal korridor og krappe kurver.

Mål for prosjektet

  • Økt trafikksikkerhet
  • Redusert reisetid og bedre framkommelighet
  • Legge til rette for overføring av lokal trafikk fra dagens E6 til ny E6 for å redusere ulykkesrisikoen og miljøulemper
  • Legge til rette for overføring av lokal persontrafikk til kollektivtransport
  • Legge til rette for god nærings- og samfunnsutvikling og forutsigbar arealbruk

Dagens situasjon

Eksisterende veg har varierende standard, fra svært dårlig til ganske brukbar, men med ujevn kurvatur og bredde.

Gjennomsnittlig trafikkmengde (årsdøgntrafikk - ÅDT) på strekningen er vel 5300 kjøretøy per døgn (tall fra 2013).