I tillegg legger Statens vegvesen planprogram for strekningen ut på høring. Planprogrammet gir en orientering om det forestående planarbeidet, om formålet med planleggingen og hvordan planprosessen og medvirkning er tenkt organisert. Videre beskrives hvilke alternativ som er vurdert, og konsekvensene av disse på et overordnet nivå. Planprogrammet konkluderer med ett alternativ det er ønskelig å gå videre med, og beskriver hvilke konsekvenser av tiltaket som skal utredes i den videre planleggingen.

Oppstartsvarselet viser kart med planens avgrensning (last ned nederst på siden). Endelig planavgrensning for reguleringsplanen vil bli nærmere bestemt i løpet av planarbeidet.

Hovedmålene med prosjektet er økt trafikksikkerhet, redusert reisetid og bedre framkommelighet.

Statens vegvesen avholder et åpent informasjonsmøte om prosjektet 10. september 2015 kl. 1800 i Gauldal skole og kultursenter på Støren.

Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn i perioden 24. august - 5. oktober 2015 (i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 14-2). Planprogrammet er tilgjengelig på Servicetorget på Midtre Gauldal Rådhus, Servicesenteret på Melhus Rådhus og nettsidene til Midtre Gauldal og Melhus kommuner og dessuten på www.vegvesen.no under Offentlige høringer. Det kan også lastes ned nederst på siden.

Vi ber om innspill eller andre relevante opplysninger om oppstartsvarselet og planprogrammet innen 5. oktober 2015.

Uttalelser sendes til:

Statens vegvesen Region midt, Postboks 2525, 6404 Molde eller firmapost-midt@vegvesen.no

Merk uttalelsen med: «E6 Prestteigen - Gyllan, planprogram»