Nederst på siden kan du laste ned et karthefte som viser aktuelle justeringer av plangrensen. Rød skravur viser utvidelse av planområdet.

Hva er endret?

Bakgrunnen for utvidelsen av planområdet er at Statens vegvesen ønsker å ta hensyn til innspill fra berørte parter, og nye behov som har fremkommet i planprosessen. Blant annet gjelder dette innspill om areal for massedeponi, behov for større areal for å løse utfordringer ved toplanskryss på Berkåk, justering av tunnelløp og ønske om å regulere fremtidig tunnelløp nr. 2, nye strekninger med tunnel, samt muligheten for å få løst behovet for sammenhengende lokalveg/beredskapsvegsystem parallelt med ny E6. Det viser seg at planavgrensningen i opprinnelig oppstartsvarsel har vært for knapp.

Fremdrift og frist for innspill

Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til revidert planavgrensning. Send det skriftlig til Statens vegvesen region midt, Fylkeshuset, 6404 Molde eller e-post til firmapost-midt@vegvesen.no innen 31. august 2015.