Planforslaget er en detaljregulering med hovedsakelig utbygging av E6 som hovedformål. Planområdet strekker seg fra Gyllan til Røskaft.

4,2 km ny E6

Denne planen regulerer ca. 4,2 km ny E6, lokalveg og ca. 3 km gang‐ og sykkelvegnett. Trafikksikkerheten med ny firefelts E6 vil bli bedre ved adskilte kjørefelt, planskilt kryssing og sammenhengende gang‐ og sykkelvegnett. I tillegg vil tiltaket tilrettelegge for overføring av lokal trafikk fra dagens E6 til ny E6 for å redusere ulykkesrisikoen og miljøulemper, overføring av lokal persontrafikk til kollektivtrafikk og gi god nærings‐ og samfunnsutvikling.

Planforslaget består av tre sett med dokumenter; reguleringsplan, teknisk plan og fagrapporter.

Innspill eller merknader sendes Melhus kommune, Arealforvaltning, 7224 Melhus, via ordinær post eller e-post: postmottak@melhus.kommune.no innen 20. januar 2016.

Folkemøte og åpen kontordag

Statens vegvesen avholder et folkemøte om ny E6 fra Gyllan til Røskaft. Møtet finner sted på Melhus rådhus tirsdag 5. januar kl. 18.

Statens vegvesen har også åpen kontordag om prosjektet torsdag 7. januar kl. 08-16 på Melhus rådhus. Alle interesserte kan komme innom for en prat, men for å være sikker på at du slipper å vente, ta kontakt for avtale med Statens vegvesen v/ Margot Lynum på tlf. 905 11 718 eller på e-post: margot-bolstad.lynum@vegvesen.no.

Har du spørsmål om reguleringsplanen, ta kontakt med planprosjektleder Magnhild Rømyhr, tlf. 900 76 924, e-post: magnhild.romyhr@vegvesen.no.