Det var åtte firma som leverte tilbud. Kontrakten har en verdi på 7,2 millioner kroner.

- Konkurransen om oppdraget var god. Det er viktig for oss i Statens vegvesen at vi har mange dyktige leverandører og med det får best mulig kvalitet på leveransen. Vi opplever at tilbyderne legger mye arbeid i sine tilbud og det er derfor viktig at vi har en evaluering som oppleves som riktig og rettferdig. Denne gangen var det Norconsult AS som ble vurdert til å ha det mest økonomisk fordelaktige tilbudet, sier assisterende prosjektleder Vigdis Espnes Landheim.

E6-strekningen skal planlegges som firefelts motorveg med midtdeler. Strekningen inkluderer to nye tunnelløp, to planskilte kryss og ei bru. Tilhørende gang- og sykkelveg samt lokalvegnett inngår også i oppdraget.

Norconsult skal nå utarbeide et komplett forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning, herunder forundersøkelser, utredninger, beskrivelse og bestemmelser.

Komplett reguleringsplanforslag skal være ferdig fra Statens vegvesen sommeren 2016.