Rennebu kommune og Statens vegvesen er godt i gang med å utarbeide reguleringsplan for ny E6 på strekningen Ulsberg-Garli. Rennebu kommune er planmyndighet og Statens vegvesen er tiltakshaver.

Reguleringsplanen skal legge til rette for bygging av ny to-/trefelts motorveg med midtdeler. Planprogrammet gir en orientering om planarbeidet og beskriver hva som skal utredes.

Last ned det fastsatte planprogrammet nedenfor.