Planforslaget er en detaljregulering med hovedsakelig utbygging av E6 som hovedformål. Planområdet strekker seg fra Røskaft til Skjerdingstad.

15,6 km ny E6

Reguleringsplan for E6 Røskaft-Skjerdingstad legger til rette for utbygging av ny firefelts motorveg med midtdeler over en strekning på i alt 15,6 km. Planen omfatter alt areal til fremtidig E6 med tilhørende vegareal og sideterreng.

Vegstrekningen omfatter en ny toløpstunnel på 5,6 km, tre nye brukryssinger over Gaula og to planskilte kryss.

Ny E6 vil bli trafikksikker og gi god fremkommelighet. Tiltaket vil tilrettelegge for overføring av lokal trafikk fra dagens E6 til ny E6. Som følge av lavere trafikk på dagens veg reduseres ulykkesrisikoen og miljøulempene på eksisterende veg (ny lokalveg). Tilbudet for gående og syklende bedres. Kollektivtrafikken vil kunne gå både på ny E6 og lokalvegen.

Video av den foreslåtte vegtraseen

Planforslaget laster du ned nederst på siden.

Innspill eller merknader sendes Melhus kommune, Arealforvaltning, 7224 Melhus, via ordinær post eller e-post: postmottak@melhus.kommune.no innen 1. mars 2016.

Folkemøte og åpne kontordager

Statens vegvesen avholder et folkemøte om ny E6 fra Røskaft til Skjerdingstad. Møtet finner sted på Lundamo skole onsdag 27. januar kl. 18.

Statens vegvesen har også åpne kontordager om prosjektet torsdag 2. og 3. februar på Melhus rådhus. Henvendelse i resepsjonen.

Har du spørsmål om reguleringsplanen, ta kontakt med planprosjektleder Magnhild Rømyhr, tlf. 900 76 924, e-post: magnhild.romyhr@vegvesen.no.