Strekningen fra Støren i Midtre Gauldal kommune til Gyllan i Melhus kommune skal planlegges for firefelts motorveg med midtdeler og med to løp i alle tunneler. Det skal også planlegges nye kryssløsninger på Prestteigen (Støren) og nord for Håggåtunnelen.

- Statens vegvesen anbefaler at den nye vegen på denne strekningen i hovedsak skal følge dagens trase. Den største utfordringen er at dagens E6 ligger tett inntil ei bratt fjellside på østsida og elva Gaula på vestsida, noe som kan gjøre det krevende å finne gode løsninger, sier ass. prosjektleder Vigdis Espnes Landheim i Statens vegvesen.

Statens vegvesen avholder et åpent informasjonsmøte om prosjektet 10. september 2015 kl. 1800 i Gauldal skole og kultursenter på Støren.

- Vi tar også sikte på å avholde møter med grunneierne på strekningen i løpet av høsten. Grunneiere som ønsker møter med oss utover de planlagte møtene, kan gjerne ta kontakt, sier Landheim.

Statens vegvesen skal være ferdig med et forslag til reguleringsplan i juni 2016, og vedtak i kommunene skal foreligge innen utgangen av 2016.