Planforslaget er en detaljregulering med utbygging av E6 som hovedformål. Planområdet strekker seg fra Korporalsbrua til Prestteigen ved Støren.

8 km ny E6
Reguleringsplan for E6 fra Korporalsbrua til Prestteigen legger til rette for utbygging av ny E6 med midtdeler. Planen omfatter areal til fremtidig E6 med tilhørende vegarealer og sideterreng. Vegstrekningen er omlag 8 km lang, og er en del av Ulsberg Melhus utbygningen.

Målet med prosjektet er at den bygde vegen skal sikre bedre trafikksikkerhet, framkommelighet og kapasitet samtidig som omgivelser og miljø ivaretas på en best mulig måte.

Planforslaget laster du ned på nettsidene til Midtre Gauldal kommune.

Innspill eller merknader sendes Midtre Gauldal kommune, e-post: postmottak@mgk.no innen 7. august 2016.

Folkemøte og åpen kontordag
Statens vegvesen avholder et folkemøte om ny E6 fra Korporalsbrua til Prestteigen. Møtet finner sted på rådhuset på Støren onsdag 29. juni kl. 18.

Midtre Gauldal kommune og Statens vegvesen har også en åpen kontordag om prosjektet torsdag 30. juni kl. 09-15 på rådhuset. Her vil representanter fra Statens vegvesen og Midtre Gauldal kommune være til stede for å svare på dine spørsmål knyttet til planarbeidet.

Dersom du ønsker en avtale i løpet av denne dagen eller har spørsmål til reguleringsplanen, ta kontakt med planprosjektleder Idar Lillebo, tlf. 900 20 552 eller på e-post: idar.lillebo@vegvesen.no