Se vedtak og dokumenter i planen på nettsidene til Midtre Gauldal kommune.

Planen viser trase for ny E6 i tunnel på ca. 3,6 km nord for Soknedal sentrum, samt dagens E6 som blir framtidig lokalveg. I tillegg viser planen bruløsninger fra Soknedal sentrum og inn mot tunnelen. Planen omfatter også en mindre omlegging av fv. 651 mot Hanshus og atkomstveg opp mot Soknedal skole. Langs disse veger etableres det gang- og sykkelveger. Det er satt av arealer for midlertidig anleggsområder i dagsonene på begge sider av tunnelen.

Under forutsetning av at Stortinget gir sin tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av prosjektet våren 2016, blir det oppstart av anleggsarbeidet høsten 2016.