Vedtak og plandokumenter finner du på nettsidene til Rennebu kommune. http://www.rennebu.kommune.no/Planer/Reguleringsplan-for-E6-gjennom-Rennebu-kommune-er-vedtatt

Frist for å klage på vedtaket er 4. juli 2016.

18,5 km ny E6

Reguleringsplan for E6 Ulsberg-Vindåsliene legger til rette for utbygging av ny E6 med midtdeler. Planen omfatter areal til fremtidig E6 med tilhørende vegarealer og sideterreng.

Vegstrekningen i Rennebu kommune er omlag 18,5 km lang og omfatter tre nye tunneler, fire planskilte kryss, en rekke større og mindre broer og én kontrollstasjon.

Målet med prosjektet er at den bygde vegen skal sikre bedre trafikksikkerhet, framkommelighet og kapasitet samtidig som omgivelser og miljø ivaretas på en best mulig måte.

Slik blir ny E6