Planforslaget er en detaljregulering med hovedsakelig utbygging av E6 som hovedformål. Planområdet strekker seg fra Soknedal sentrum og fram til Korporalsbrua.

3,6 km lang tunnel

Planen viser trase for ny E6 i tunnel på ca. 3,6 km, samt dagens E6 som blir framtidig avlastningsveg. I tillegg viser planen bruløsninger fra Soknedal sentrum og inn mot tunnelen. Planen omfatter også en mindre omlegging av fv. 651 mot Hanshus og atkomstveg opp mot Soknedal skole. Langs disse veger etableres det gang- og sykkelveger. Det er satt av arealer for midlertidig anleggsområder i dagsonene på begge sider av tunnelen.

Planforslaget består av tre sett med dokumenter; reguleringsplan, teknisk plan og fagrapporter.

Merknader og uttalelser til planforslaget sendes skriftlig til Midtre Gauldal kommune ved Enhet for Næring, plan og forvaltning. Fortrinnsvis via e-post: postmottak@mgk.no. Høringsfrist er 8. januar 2016.

Folkemøte og åpen kontordag

Statens vegvesen avholder et folkemøte om ny E6 gjennom Soknedal fra Vindåsliene til Korporalsbrua. Møtet finner sted på Støren kulturhus onsdag 9. desember kl. 18.

Statens vegvesen har også åpen kontordag om prosjektet torsdag 10. desember kl. 08-16 på Støren rådhus. Alle interesserte kan komme innom for en prat, men for å være sikker på at du slipper å vente, ta kontakt for avtale med Statens vegvesen v/ Margot Lynum på tlf. 905 11 718 eller på e-post: margot-bolstad.lynum@vegvesen.no.

Har du spørsmål om reguleringsplanen, ta kontakt med planprosjektleder Idar Lillebo, tlf. 900 20 552, e-post: idar.lillebo@vegvesen.no