Planforslaget er en detaljregulering med hovedsakelig utbygging av E6 som hovedformål. Planområdet strekker seg fra Ulsberg til Garli (kommunegrensa Rennebu/Midtre Gauldal).

18,5 km ny E6

Reguleringsplan for E6 Ulsberg-Vindåsliene legger til rette for utbygging av ny E6 med midtdeler. Planen omfatter areal til fremtidig E6 med tilhørende vegarealer og sideterreng.

Vegstrekningen i Rennebu kommune er omlag 18,5 km lang og omfatter tre nye tunneler, fire planskilte kryss, en rekke større og mindre broer og én kontrollstasjon.

Målet med prosjektet er at den bygde vegen skal sikre bedre trafikksikkerhet, framkommelighet og kapasitet samtidig som omgivelser og miljø ivaretas på en best mulig måte.

Video av den foreslåtte vegtraseen

Planforslaget laster du ned nederst på siden. Planforslaget består av tre sett med dokumenter; reguleringsplan (del 1 nedenfor), fagrapporter (del 2) og øvrige grunnlagsdokumenter (del 3).

Innspill eller merknader sendes Rennebu kommune, Myrveien 1, Berkåk, 7391 Rennebu eller e-post: postmottak@rennebu.kommune.no innen 2. mars 2016.

Folkemøte og åpne kontordager

Statens vegvesen avholder et folkemøte om ny E6 fra Ulsberg til Vindåsliene. Møtet finner sted på Mjuklia leirsted og gjestegård torsdag 4. februar kl. 1930. 

Rennebu kommune og Statens vegvesen har også en åpen kontordag om prosjektet onsdag 10. februar kl. 09-16 på kommunehuset i Rennebu.

Har du spørsmål om reguleringsplanen, ta kontakt med planprosjektleder Idar Lillebo, tlf. 900 20 552, e-post: idar.lillebo@vegvesen.no.