Planforslaget er en detaljregulering med hovedsakelig utbygging av E6 som hovedformål. Planområdet strekker seg fra Garli (kommunegrensa Rennebu/Midtre Gauldal) til Vindåsliene.

7,5 km ny E6

Reguleringsplan for E6 Ulsberg-Vindåsliene legger til rette for utbygging av ny E6 med midtdeler. Planen omfatter areal til fremtidig E6 med tilhørende vegarealer og sideterreng. Vegstrekningen i planen i Midtre Gauldal kommune er omlag 7,5 km lang.

Målet med prosjektet er at den bygde vegen skal sikre bedre trafikksikkerhet, framkommelighet og kapasitet samtidig som omgivelser og miljø ivaretas på en best mulig måte.

Planforslaget laster du ned på nettsidene til Midtre Gauldal kommune.

Innspill eller merknader sendes Midtre Gauldal kommune, e-post: postmottak@mgk.no innen 6. april 2016.

Folkemøte og åpen kontordag

Statens vegvesen avholder et folkemøte om ny E6 Garli til Vindåsliene. Møtet finner sted på rådhuset på Støren onsdag 16. mars kl. 19.

Midtre Gauldal kommune og Statens vegvesen har også en åpen kontordag om prosjektet torsdag 17. mars kl. 09-15 på rådhuset. Her vil representanter fra Statens vegvesen og Midtre Gauldal kommune være til stede for å svare på dine spørsmål knyttet til planarbeidet.

Dersom du ønsker en avtale i løpet av denne dagen eller har spørsmål til reguleringsplanen, ta kontakt med planprosjektleder Idar Lillebo, tlf. 900 20 552 eller på e-post: idar.lillebo@vegvesen.no