Hensikten med prosjektet

Hensikten med planarbeidet er å se på muligheten for å utvide eller etablere ny E6 på strekningen. Vegen skal planlegges som to-/trefeltsveg med midtdeler og forbikjøringsfelt. Fartsgrense er 90 km/t. Kryss og lokalveger er også en del av arbeidet.

Last ned kart over planområdet nederst på siden.

Fremdrift og frist for innspill

Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til planarbeidet og planprogrammet. Send det skriftlig til Statens vegvesen region midt, Fylkeshuset, 6404 Molde eller e-post til firmapost-midt@vegvesen.no innen 2. mars 2015.

Informasjonsmøte

Det holdes informasjonsmøte i kommunehuset på Støren den 4. februar 2015 kl. 19.00. Interesserte er velkomne til å ta en prat om planarbeidet og planprogrammet.

Aktuelt regelverk

Kunngjøring av planoppstart gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8. Formell høring av reguleringsplan varsles senere i egne skriv.