Slik er vegen videre for arbeidene med E6 Vindåsliene-Korporalsbrua.

Status reguleringsplaner og konkurransegrunnlag

Reguleringsplanen på den sørlige delen fra Vindåsliene til Soknedal sentrum ble godkjent av Midtre Gauldal kommune i juni 2015. Planen legger til rette for en bedre og mer fremtidsrettet vegstandard (90 km/t) og et forbedret toplanskryss i Soknedal.

Konkurransegrunnlaget for denne strekningen er ferdig.

Statens vegvesen legger i disse dager fram et forslag til reguleringsplan på den nordlige delen fra Soknedal sentrum til Korporalsbrua. Planen innebærer en 3,6 kilometer lang tunnel, som gjør at dagens E6 langs elva Sokna kan fungere som framtidig lokalveg og beredskapsveg. Vegen i tunnel blir også en kilometer kortere enn vegen langs elva. Statens vegvesen forventer at reguleringsplanen på denne strekningen blir godkjent av Midtre Gauldal kommune i februar-mars 2016.

Konkurransegrunnlaget for denne strekningen vil være ferdig i januar 2016.

Ekstern kvalitetssikring av store prosjekter

Prosjektet E6 Vindåsliene-Korporalsbrua har en total kostnadsramme på ca. 1,5 milliarder kroner. Alle statlige prosjekter på over 750 millioner kroner må gjennom en ekstern kvalitetssikring, en såkalt KS2.

Regjeringen legger til grunn at prosjektet skal finansieres delvis av bompenger. I forslag til statsbudsjett for 2016 står det: «Regjeringen tar sikte på at forslag om delvis bompengefinansiering av prosjektet blir lagt fram til Stortinget i løpet av 2016. Prioriteringen er betinget av Stortingets tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av prosjektet».

- Vi er glade for at det kommer midler som sikrer oppstart på denne strekningen. Under forutsetning av at KS2-prosessen går greit og at Stortinget godkjenner bompengesøknaden, kan vi starte hovedjobben i løpet av 2016, sier prosjektleder Lars Bjørgård i Statens vegvesen.

Forberedende arbeider starter høsten 2015

Allerede i oktober i år vil forberedende arbeider med kabelomlegging og flytting av høyspentledninger starte for å gjøre klar området for hovedarbeidene i 2016. Med oppstart av hovedarbeidene i 2016, vil strekningen være ferdigstilt i løpet av 2019.

Grunnerverv (kjøp av eiendom) gjennomføres fortløpende.

Statens vegvesen er byggherre

Strekningen E6 Ulsberg-Melhus er overført til det nye utbyggingsselskapet Nye veier AS, men det vil ennå gå noe tid før det nye selskapet er operativt.

For å unngå forsinkelser skal derfor Statens vegvesen være byggherre for E6 Vindåsliene-Korporalsbrua.