En konseptvalgutredning (KVU), som ble gjennomført i 2010-2012, ligger til grunn for hva slags standard E6 på strekningen skal ha. Statens vegvesens anbefalte konsept (kombinasjonskonseptet) innebærer en sammenhengende utbygging av ny E6 mellom Ulsberg og Skjerdingstad i hovedsak med

  • to-/trefelts veg med midtrekkverk sør for Støren
  • firefelts motorveg nord for Støren

Planlegging

Plansituasjonen på de enkelte delstrekningene i prosjektet varierer. Se planlagt veglinje på kartet nederst på siden eller last ned kart i pdf-format.

Statens vegvesen begynte reguleringsplanlegging av strekningen Røskaft-Skjerdingstad i Melhus kommune våren 2014, mens reguleringsplanlegging på de øvrige delene av strekningen begynte høsten 2014.

Det er ikke avklart når anleggsarbeidet kan begynne.

Avståelse av grunn/grunnerverv

Når dette prosjektet skal realiseres, må noen grunneiere avstå grunn til bygging av ny veg. Utfyllende informasjon om dette temaet finner du her.

Finansiering

Finansieringen av ny E6 fra Ulsberg til Skjerdingstad vil bli basert på delvis bompengeinnkreving. Antall bomstasjoner, plassering, takster, rabatter m.m. er ikke avklart. Denne prosessen er politisk styrt.

Statens vegvesens rolle i det videre arbeidet er å gjennomføre beregninger og utforme et grunnlag for en bompengesøknad og -proposisjon til Stortinget.