Framdrift

Forslag til reguleringsplan er på høring med frist for innspill 1. mars 2016.

Tidspunkt for byggestart er ikke avklart.

Reguleringsplanen bygger på vedtatt veglinje 2a i Kommunedelplan for E6 Håggåtunnelen-Skjerdingstad, godkjent av Melhus kommunestyre 11.09.12. Se kart nederst på siden.

Beskrivelse av vegtraséen

Ved Røskaft føres ny E6 i ny bru over jernbanen og over Gaula fram til Sandbrauta. Derfra følger veglinja elva på vestsida av Gaula. Fra Evjen/Grinni går ny E6 inn i en ca. 5,6 km lang toløpstunnel fram til Losen. Ved Losen etableres et toplanskryss med forbindelse over Gaula til eksisterende E6 ved Ler, noe som også medfører kryssing av jernbanen. Ny E6 fortsetter på vestsida av Gaula fram til like før Kvål hvor vegen krysser i ny bru over til østsida av elva fram til Skjerdingstad.

Se video av den foreslåtte traseen.

Statens vegvesen har utarbeidet en formingsveileder for E6 Ulsberg-Melhus, som definerer prosjektets ambisjonsnivå for arkitektonisk kvalitet og begrunner tankene bak de løsningene som velges.

Mål for prosjektet

Prosjektet skal ivareta framtidig vegtrafikk, omgivelser og miljø langs strekningen på best mulig måte.

  • Redusert reisetid og bedre forutsigbarhet for langdistansetransporter
  • Redusere ulykkesrisiko på E6 mellom Støren og Melhus
  • Legge til rette for overføring av lokal trafikk fra dagens E6 til ny E6 for å redusere ulykkesrisikoen og miljøulemper
  • Legge til rette for overføring av lokal persontrafikk til kollektivtransport
  • Legge til rette for god nærings- og samfunnsutvikling og forutsigbar arealbruk

Dagens situasjon

Dagens E6 er en tofelts veg som går gjennom flere tettsteder og som stedvis har nedsatt fartsgrense. Midtrekkverk mangler. Vegen er ulykkesbelastet og oppfyller ikke dagens krav til vegstandard for riksvegnettet.