Statens vegvesen har startet opp arbeidet med å lage reguleringsplan på strekningen E6 Prestteigen-Gyllan. Norconsult AS har fått oppdraget med å utarbeide sjølve planen.

Strekningen skal planlegges som firefelts motorveg med midtdeler, og inkluderer to nye tunnelløp, to planskilte kryss og ei bru. Tilhørende gang- og sykkelveg samt lokalvegnett er også en del av planleggingen.

Utarbeidelse av reguleringsplanen gjøres i nært samarbeid med vertskommunene Melhus og Midtre Gauldal.

Planprogram

Statens vegvesen har utarbeidet et planprogram som skal beskrive planprosessen og hva som skal konsekvensutredes i planarbeidet. Last ned planprogrammet nedenfor.

Forprosjekt

Konsulenten EFLA fikk i juni 2014 i oppdrag å utarbeide et forprosjekt på strekningen E6 Støren-Gyllan som viser to alternative løsninger for en utvidelse til firefelts veg og ett alternativ til en to-/trefeltsløsning. Forprosjektet ble ferdigstilt ved årsskiftet 2014/2015. Last ned rapporten og tegninger nedenfor.