Framdrift

Reguleringsplan på delen som ligger i Rennebu kommune ble vedtatt 19. mai 2016.

Fastsatt planprogram for Ulsberg-Garli finner du her.

Planprogram for Garli-Prestteigen (Støren) og kart over planområdet finner du her.

Tidspunkt for byggestart er ikke avklart.

Beskrivelse av vegtraséen

Reguleringa av strekningen tar utgangspunkt i kommunedelplan for E6 Ulsberg–Berkåk–Løklia , vedtatt av kommunene Rennebu og Midtre Gauldal i november 2013. Nord for dette planområdet gjelder reguleringsplan for Løklia–Vindåsliene, vedtatt i 2001. Se kart nederst på siden.

Se videoer av den foreslåtte traseen. Video 1 er delen i Rennebu kommune. Video 2 er delen i Midtre Gauldal kommune.

Mål for prosjektet

  • Økt trafikksikkerhet
  • Redusert reisetid og bedre framkommelighet
  • Legge til rette for overføring av lokal trafikk fra dagens E6 til ny E6 for å redusere ulykkesrisikoen og miljøulemper
  • Legge til rette for overføring av lokal persontrafikk til kollektivtransport
  • Legge til rette for god nærings- og samfunnsutvikling og forutsigbar arealbruk

Dagens situasjon

Eksisterende E6 på strekningen Ulsberg-Vindåsliene er en tofelts veg som går gjennom flere tettsteder, med stedvis nedsatt fartsgrense. Strekningen har en stor andel tungtransport som frakter gods mellom Østlandet og Trøndelag. Dette gir mange trafikkulykker og til tider redusert framkommelighet. Eksisterende veg har varierende standard, fra svært dårlig til ganske brukbar, men med ujevn kurvatur og bredde.

Gjennomsnittlig trafikkmengde per døgn (årsdøgntrafikk - ÅDT) på strekningen varierer fra 4500 til 5000 (tall fra 2012).