Framdrift

En mindre endring av reguleringsplanen mellom Vindåsliene og Soknedal sentrum ble vedtatt av Midtre Gauldal kommune i juni 2015.

Reguleringsplan for strekningen Soknedal sentrum-Korporalsbrua ble vedtatt av Midtre Gauldal kommune i januar 2016.

Statens vegvesen skal ha ansvaret for å bygge ut denne parsellen. Tidspunkt for byggestart er ikke avklart. 

Planprogram for Garli-Prestteigen (Støren) og kart over planområdet finner du her.

Beskrivelse av vegtraséen med tunnel

Fra Vindåsliene legges ny E6 vest for Sokna og dagens trasé. Fra nord for Fossum bru følger ny E6 dagens trasé frem mot sentrum. I Soknedal legges vegen utenom sentrum og ned mot Sokna. Sør for sentrum er det planlagt fullstendig planskilt kryssløsning for E6 på det flate området ved bakeriet. Nord for sentrum vil ny E6 gå i ny bru over Sokna før vegen fortsetter inn i en ca 3,6 km lang tunnel. Tunnelen vil komme ut i dagen 500-600 m sør for Korporalsbrua. Lokalt ved Soknedal sentrum vil trafikksikkerheten og miljøforholdene bli langt bedre med denne vegutbyggingen. Også på de tilstøtende strekningene på dette prosjektet vil utbyggingen gi langt bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet.

Dagens E6 beholdes for lokaltrafikk og gang- og sykkeltrafikk. Ny E6 blir om lag en kilometer kortere enn dagens E6.

Mål for prosjektet

  • Økt trafikksikkerhet
  • Redusert reisetid og bedre framkommelighet

Målet er redusert ulykkesrisiko, redusert reisetid og bedre forutsigbarhet for langdistansetransporter. 

Dagens situasjon

Dagens E6 på strekningen er en tofelts veg med generelt lav standard, stedvis har nedsatt fartsgrense og som går gjennom tettstedet Soknedal. Midtrekkverk mangler. Vegen er ulykkesbelastet og oppfyller ikke dagens krav til vegstandard for riksvegnettet.

Gjennomsnittlig trafikkmengde per døgn (årsdøgntrafikk - ÅDT) på strekningen varierer fra 4500 til 5000 (tall fra 2012).