Statens vegvesen har i samarbeid med Nesseby kommune startet arbeidet med å lage reguleringsplan for et nytt kollektivknutepunkt i tilknytning til E6. Planen er at dette skal plasseres sør for Varangerkroa. Her skal det lages oppstillingsplass for inntil fem busser og gang- og sykkelveg for myke trafikanter.

Planområdet E6 Varangerbotn

Trafikksikkerhet

Varangerbotn er i dag et viktig kollektivknutepunkt for Snelandia, hvor busspassasjerer bytter mellom rutene i Øst-Finnmark. Området er imidlertid ikke tilrettelagt for kollektivtrafikken. Rutebussene stiller seg opp i et trafikkert område nord og vest for Coop-bygget, der det også er parkering for butikk, kafé og kontorer. Stedet er ikke tilpasset dagens krav til et kollektivknutepunkt, og dagens løsning skaper store trafikksikkerhetsmessige utfordringer.

Det nye kollektivknutepunktet skal tilrettelegges for lokal og regional busstrafikk med trafikksikre forhold for alle grupper trafikanter. Det nye kollektivknutepunktet skal være universelt utformet, noe som heller ikke er ivaretatt i dag.

Medvirkning

Statens vegvesen ønsker innspill og synspunkter fra alle som berøres av tiltaket, og fristen for å komme med innspill er onsdag 12. april. Innspill sendes til:

I mars skal det holdes et folkemøte i Varangerbotn der Statens vegvesen vil orientere om planarbeidet og vil være tilgjengelig for å svare på spørsmål. Dette blir annonsert seinere.

Når Statens vegvesen har laget et utkast til reguleringsplan, arrangeres en utekontordag der planutkastet blir presentert før planen blir gjort ferdig og lagt ut til offentlig ettersyn. Dette blir annonsert i aviser og ved oppslag.