Det planlegges ny bru over Vuolmmašjohka, på E6 49 kilometer fra Lakselv. I Statens vegvesens handlingsprogram for perioden 2018-2023 er det lagt opp til at arbeidet med den nye brua starter i 2020 og er ferdig i 2021. Totalkostnadene er beregnet til 81 millioner kroner (2018).  

Dagens bru over Vuolmmašjohka er i dårlig forfatning og ligger i et svært kort lavbrekk kombinert med en skarp kurve. Bru og tilstøtende veger oppfyller ikke dagens krav til vegstandard. Ved å bygge ny bru og oppgradere eventuelt nybygge tilstøtende veger, bedres trafikksikkerheten og fremkommeligheten for vegfarende.

Brua inngår i delstrekningen Olderfjord–Lakselv, som knytter sammen indre og ytre del av Porsanger sammen.