E8 i Ramfjorden er innfartsveg til Tromsø. Den går gjennom et tett befolket område med mange boligavkjørsler. Vegen er smal, har nedsatt fartsgrense og er ulykkesutsatt. Ny veg skal forbedre framkommeligheten, trafikksikkerheten og bomiljøet i Ramfjorden.

I juli 2015 vedtok Kommunal- og moderniseringsdepartementet at ny E8 skal bygges på østsida av Ramfjorden.