- Vi bor på vegkanten av det som er E8 i dag, og koppene klirrer i skapet. Jeg vil berømme Statens vegvesen for jobben - og for at dere er kommet så langt som dere faktisk har gjort, sa Kjellaug Thomassen. Hun var en av de i overkant av 50 innbyggerne som møtte opp på folkemøtet i Ramfjord, der Statens vegvesen presenterte forslaget til en plan for ny E8 inn til Tromsø.

Se film om ny E8

I sin presentasjon viste prosjektleder Jøran Heimdal en film om hvordan den nye E8 gjennom Ramfjord kan bli. Han stoppet ved sentrale punkt, som broa som er planlagt for å sikre vannressursene og ta vare på den sårbare kildemyra i Nordbotndalen, og skredsikringstiltakene vest for denne broa.

Det ble også god tid til å svare på spørsmål til vegplanen. Innløsing av eiendommer var ett av disse.

- Når vi bygger ny veg er situasjonen ofte slik at noen vil få husene sine innløst, og slik er det også i dette prosjektet. Langt over ni av ti slike saker blir løst uten ekspropriasjon av hus. Det håper og tror jeg vi vil se også her. Vi kan dessverre ikke gi endelig avklaring til noen inntil reguleringsplanen er politisk behandlet og dermed endelig godkjent. Jeg har forståelse for at det kan oppleves frustrerende, sa avdelingsdirektør Stein Johnny Johansen i Statens vegvesen. Han presiserte at alle grunneiere som blir berørt, allerede har allerede fått brev og blir fulgt opp av Statens vegvesen.

Bruk av den gamle vegen og byggetillatelser på eiendommer som ligger inntil dagens E8, var et annet sentralt tema på folkemøtet, ettersom større områder har vært båndlagt under arbeidet med reguleringsplanen. På dette punktet opplyste Kurt Krutnes fra Tromsø kommune om at de fleste av disse vil blir frigitt når reguleringsplanen er godkjent.

Om lag 50 møtte på grendehuset i Ramfjord for å se og høre om den nye innfartsvegen til Tromsø. Til høyre Egil Hammer i Statens vegvesen.Om lag 50 møtte på grendehuset i Ramfjord for å se og høre om den nye innfartsvegen til Tromsø. Til høyre Egil Hammer i Statens vegvesen.

Ønsker innspill på planen

For to år siden godkjente kommunal- og moderniseringsdepartementet kommunedelplanen for Ramfjord, med ny E8 langs østsiden. Deretter har Statens vegvesen jobbet med neste steg i planleggingsprosessen: Den langt mer detaljerte reguleringsplanen, som vegvesenet la fram i mars.

Tromsø kommune la forslaget til reguleringsplan for E8 på østsiden av Ramfjord ut på høring i mai. Fram til 21. juli ønsker kommunen og Vegvesenet merknader til denne planen, og folkemøtet var en del av denne høringsrunden.

- Nå er anledningen til å komme med kommentarer og innspill til vegplanen. De blir alle vurdert etter høringsfristen. Da gjør Vegvesenet og kommunen ferdig forslaget og sender den til politisk behandling, sa Heimdal.  

Har du innspill eller merknader til forslaget for en ny E8 gjennom Ramfjord? Da må du la høre fra deg innen høringsfristen, som er fredag 21. juli 2017:

For mer informasjon:
Prosjektleder Jøran Heimdal i Statens vegvesen, 976 43 825/ joran.heimdal@vegvesen.no