Før arbeidene starter ute på vegen skal entreprenøren rigge seg til på industriområdet nord for Finneidstraumen.  

- Noe av det første som skjer er at vi skal sprenge ned fjellryggen sør for dagens bru for å få plass til den nye E6-traséen, sier byggeleder Terje Arntsen i Statens vegvesen. En del av steinen skal brukes til oppfylling ved landkarene og til andre deler av vegfylling, mens resten skal legges i deponi i en del av området hvor det har vært grusuttak i Skysselvika.

Prosjektet strekker seg over totalt 950 meter. Den nye brua blir 68 meter lang og 15 meter bred og får to kjørefelt. Den får også et 3,5 meter bredt gang-/sykkelfelt, mens brua som ligger der i dag bare har en smal gangbane på siden. Dagens E6 skal forskyves og tilpasses den nye brua, som bygges på vestsiden av den gamle. Dagens bru skal rives når den nye står ferdig.

Sør for straumen skal vegen forskyves mot vest og senkes i terrenget på sørsiden. Dette skal gi bedre trafikksikkerhet og bedre kjørekomfort. Terrenget på vestsiden av vegen åpnes opp, ved at fjellryggen fjernes. Krysset til den kommunale vegen til Skysselvika næringsområde flyttes om lag 50 meter sørover.

Trafikkavvikling

I forbindelse med sprengningsarbeidene vil vegen bli stengt i kort tid av gangen.  Ved brua kan det også være aktuelt å regulere trafikken med lyssignaler.

- Vi vil også be trafikantene om å være oppmerksomme på at det blir nedsatt hastighet gjennom anleggsområdet. Det vil bli omlegginger for de som sykler og går, men de skal likevel kunne passere i anleggsperioden.   

Mange oppgaver før brua vises

Statens vegvesen regner med at arbeidene med selve brudekket starter på slutten av året.

- Det er mye som skal gjøres før brubjelkene skal på plass som skal bære brudekket; blant annet skal det spuntes mot dagens E6 og peles før vi kan bygge landkarene. Det nordre landkaret bygges med en undergang for eksisterende kommunal veg, sier Arntsen.

Prosjektet skal etter planen være avsluttet innen utgangen av 2018.

Bakgrunn

Ny bru vil erstatte dagens bru som på grunn av manglende bredde og høyde er en flaskehals på E6.

Dagens bru på E6 over Finneidstraumen er smal og har høydebegrensninger. Større kjøretøy har problemer med å møtes. Dette fører tidvis til stopp i trafikken, og brua er en flaskehals på E6. Fotgjengere og syklister som skal over brua må i dag bruke et smalt fortau som ikke kan brøytes.

Disse gjør jobben

Det er Kruse Smith som bygger brua. Firmaet leverte laveste anbud på 61,9 millioner kroner.

Senere vil det bli anbudskonkurranse om omlegging av nær 900 meter veg.