Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny bru som erstatning for dagens bru som med sine begrensninger i høyde og bredde er en flaskehals på E6.

Planforslaget omfatter bl.a. en ca. 950 m lang strekning av E6, ny bru på vestsiden av dagens bru, og tilhørende justeringer av E6 på begge sider av straumen.

Planforslaget vil erstatte deler av vedtatte reguleringsplaner for Skysselvika og Finneid næringsområder.

Åpent møte

Mandag 4. april 2016 kl. 18 – 20 holdes det et åpent orienteringsmøte, i administrasjonsbygget til Fauske kommune, Torggata 21. På møtet vil det bli orientert om planforslaget, og åpnet for spørsmål og diskusjon rundt de foreslåtte løsningene.

Merknadsfrist

Innspill og merknader til planforslaget må sendes skriftlig innen 19. april 2016 til:

Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403, 8002 Bodø eller
e-post firmapost‐nord@vegvesen.no

Spørsmål

Har du spørsmål til planforslaget kan du kontakte planleggingsleder Roar Andersen i Statens vegvesen på tlf. 75 55 27 95 eller e-post roar.andersen@vegvesen.no