Sju firma leverte tilbud innen fristen 12. september 2017:

Tilbyder nr.

Tilbyder

Tilbudssum ekskl. mva.

1

PK Strøm AS

55.298.082,39

2

M3 Anlegg AS

57.078.560,20

3

Mesta AS

43.926.979,70

4

Veidekke Entreprenør AS

57.647.018,00

5

Tore Magnussen & Sønn AS

74.405.027,95

6

NCC Norge AS

58.212.704,00

7

Bernhardsen Entreprenør AS

57.320.364,00

 

- Nå skal vi gå gjennom og kvalitetssikre tilbudene, og i løpet av noen få uker blir det klart hvem som får kontrakten på jobben, sier byggeleder Runar Gregussen i Statens vegvesen.

Oppdraget omfatter bygging av i underkant av 900 meter ny E6 inkludert komplett infrastruktur med kabel- og ledningsarbeid. Entreprisen omfatter sprengning og etablering av trau, samt etablering av vann- og avløpsgrøfter i berg/løsmasser. Opparbeidelse av fyllinger, overbygning og tilhørende er også en del av arbeidene.

I tillegg til bygging av veg skal det settes opp støttemur på i underkant av 200 meter på nordsiden av straumen.

Om E6 Finneidstraumen bru

Prosjektet strekker seg over totalt 950 meter. Den nye brua blir 68 meter lang og 15 meter bred og får to kjørefelt. Den får også et 3,5 meter bredt gang-/sykkelfelt, mens brua som ligger der i dag bare har en smal gangbane på siden. Dagens E6 skal forskyves og tilpasses den nye brua, som bygges på vestsiden av den gamle. Dagens bru skal rives når den nye står ferdig.

Sør for straumen skal vegen forskyves mot vest og senkes i terrenget på sørsiden. Dette skal gi bedre trafikksikkerhet og bedre kjørekomfort. Terrenget på vestsiden av vegen åpnes opp, ved at fjellryggen fjernes. Krysset til den kommunale vegen til Skysselvika næringsområde flyttes om lag 50 meter sørover

Det er Kruse Smith som bygger brua, og om noen få uker er det klart hvem som bygger vegdelen av prosjektet.

Prosjektet skal etter planen være avsluttet innen utgangen av 2018.