Det er konklusjonen i Konseptvalgutredningen (KVU) for E6 Høybukta-Kirkenes som Statens vegvesen oversender Samferdselsdepartementet i dag. Her framheves det at Kirkenes på grunn av sin strategiske beliggenhet og gode maritime forhold er svært god egnet for å utvikle en stamnett-terminal.

Næringsutvikling og byutvikling

- Dette er et viktig prosjekt for næringsutvikling i Nordområdene. Samtidig vil en ny storhavn flytte tungtransporten utenfor sentrum, og dermed legge til rette for utvikling av Kirkenes som by, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Utbedring av E6 mellom Høybuktmoen og Kirkenes med ny Strømmen bru og sentrumstiltak i Kirkenes er også en del av konseptet. For en ytterligere bedring av miljøet og utviklingsmuligheter i Kirkenes sentrum anbefales det også å etablere en vegforbindelse til Slambanken fra E6.

Potensial

Kirkenes er i allerede i dag Norges nest største havn for oljeomlasting, og det er et stort potensial for utskiping av mineraler fra hele Nordkalotten. Dagens havn i Kirkenes har ikke utvidelsesmuligheter, og miljøet i sentrum preges av mye tungtrafikk knyttet til havna.

Totalt er 13 ulike havnelokaliteter rundt Kirkenes vurdert opp mot de maritime kravene, som blant annet omfatter innseilings- og manøvreringsforhold for tankskip, kaidybde, vindeksponering og isforhold. I tillegg er avstand til eksisterende infrastruktur og mulighetene for samlokalisering av næringsaktivitet vurdert.

Anbefaling

Statens vegvesen og Kystverket anbefaler at den nye stamnett-terminalen legges på vestsiden av Tømmerneset, fordi utviklingspotensialet her er størst. Høybukta vest rangeres som nummer en framfor Pulkneset. Videre utredningsarbeid vil gi svar på hvor stor forskjell det er mellom de to når det gjelder grunnforhold, havnetekniske forhold og konsekvenser for reindrift og annen næringsaktivitet.

Leirpollen på østsida av Tømmerneset er også vurdert som egnet for stamnett-terminal, men utredningen konkluderer med at de to alternativene på vestsida har størst potensial på grunn av størrelsen på arealet, isforhold og muligheten for å samlokalisere aktiviter.

- Dette er en satsing for framtida. Kirkenes er en viktig havn i dag, og har et stort potensial som følge av forventet økt maritim aktivitet i framtida, herunder lete- og utvinningsaktivitet i det sørøstlige Barentshavet, oljeomlasting, økt turisme og økt transport gjennom den nordlige sjørute, sier regiondirektør Frode Kjersem i Kystverket, som er ansvarlig for Farledsutredningen som inngår i KVU-utredningen.

Videre behandling

Utredningen er nå oversendt Samferdselsdepartementet. Det er regjeringen som beslutter hvilket konsept som skal ligge til grunn for videre planlegging. Investering i ny veg til stamnett-terminalen er aktuell i Nasjonal transportplan 2018-2029.

 

 

Kontakt:

Torbjørn Naimak, regionvegsjef Statens vegvesen (tlf. 901 89 845)

Frode Kjersem, regiondirektør, Kystverket (tlf. 416 58 780)