Statens vegvesen har utarbeidet forslag til ny reguleringsplan for sideareal til E6, E39 og fv. 707 ved Klettkrysset sør for Trondheim. Reguleringsplanen har fått navnet "Klett, del av 203/3, 207/1 og 211/10 m.fl." 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av ny kontrollstasjon og flere plasser for innfartsparkering.

Behovet for ny kontrollstasjon og innfartsparkering er forankret i St. melding nr. 26 – Nasjonal transportplan, Direktiv 2014/47/EU om teknisk kjøretøykontroll, Nasjonal plan for kontrollstasjoner, Vegdirektoratet 06.02.2016 og Bymiljøavtalen inngått mellom staten, Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune i 2016.

Tiltakene skal imøtekomme regjeringens intensjoner om å intensivere og målrette kontrollvirksomheten for tunge kjøretøy, for å ivareta visjonen om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i transportsektoren. Tiltakene skal også bidra til at målene i Bymiljøavtalen om nullvekst i biltrafikken kan oppnås, ved tilrettelegging for flere kollektivreisende.