Dersom du har synspunkter til planoppstart, send merknaden til e-postadressen firmapost-midt@vegvesen.no eller
i brev til Statens vegvesen Region midt, Fylkeshuset, 6404 Molde. Les hele saken varsel om oppstart av planarbeid.

Merknadene kan gjelde forhold som planens avgrensning, arealformålene som foreslås, utredninger i det videre planarbeidet, utforming av fremtidige byggetiltak, adkomstveger eller grøntarealer og lignende.

På informasjonsmøtet 12. januar ved vegvesenets prosjektkontor på Rosten møtte det 24 personer.
Presentasjon fra møtet: