Byggeperiode på tre år

Det første som skjer på anlegget, er at det skal bygges søyler som skal bære brukonstruksjonen. Det støpes såkalte senkekasser, en teknikk som gjør at vi kan bygge betongsøyler under vann.

Det vil ta noe tid før trafikantene merker at det bygges på brua. I første omgang ved at det jobbes mellom tunnel og bru på Sømsiden. Senere blir det endring i kjørefeltene og gang- og sykkelvegen. Da vil vi starte med å gjøre begge deler smalere, for å få plass til et eget felt for anleggstrafikk.

Strekning med stor trafikk

Gjennomsnittlig trafikk på strekningen er ca. 50 000 kjøretøy i døgnet. Det er også en betydelig sykkeltrafikk over Varoddbrua. Den nye brua skal bygges mellom de to eksisterende bruene. Der er det lite plass, noe som gir mange utfordringer. Gjennomføring av anlegget vil til tider medføre støy for omgivelsene.

Det skal opprettholdes gang- sykkelveg gjennom anleggsområdet i byggeperioden. I hovedsak skal det opprettholdes to kjørefelt i hver retning, men det vil bli unntak fra dette. Vi kan ikke gjennomføre et slikt stort prosjekt uten at det blir konsekvenser for trafikantene.

Det vil bli redusert hastighet på strekningen. Både kjørefelt og gang- og sykkelveg vil bli noe smalere mens arbeidene pågår.

Ulemper for beboerne

Vi klarer ikke å unngå at byggingen til tider vil bli en ulempe for dere som bor i nærheten. Det er vårt mål å gjøre ulempene så små som mulig, blant annet at det skal bli så lite støy som mulig.

Allerede etter påske kan det bli noe anleggstrafikk på Torsvikveien, når vi starter arbeidet med brusøylene.