Datakatalogen er en samling definisjoner og beskrivelser av alle objekter som er viktig for Statens vegvesen. Dette kan være objekter Statens vegvesen eier, vedlikeholder eller som er av betydning for drift og vedlikehold, inkludert bruk av vegnettet og analyseformål. Med objekter menes da både "ting" som skilt, ulykker, vegdekke, leskur, og abstrakte begreper som hendelser, skade, tilstand og kø.
Datakatalogen tilbyr en metode for å forvalte definisjoner og beskrivelser av vegobjekter, hendelser og tilstander som berører vegnettet og bruken av det. Metoden sikrer at definisjoner og beskrivelser er presise og kan brukes av både mennesker og IT-systemer. Datakatalogen kan brukes innenfor alle kjerneområdene i en samferdselsetat og tjener tre hovedhensikter:

• Gjøre systemutvikling hurtigere, enklere og rimeligere
• Gjøre vilkårlige sammenstilinger av data mulig
• Gjøre dataflyt mellom ulike systemer og databaser mulig


Datakatalogen er foreslått å bli en etatsstandard i Vegvesenet. Dette innebærer bl.a. at alle veg- og trafikkdatasystemer som skal brukes sammen med NVDB, skal bruke datakatalogen.
 

Se Datakatalogen